Fynske VE Anlæg 2016

Igennem data fra Energistyrelsens og Energinets hjemmesider har Energiplan Fyn udarbejdet en oversigt over de fynske anlæg inden for biogas, vindmøller og solceller som det ser ud i december 2016. Resultaterne er angivet for hele regionen, men er også delt op kommunevis og efter størrelsen af anlæggene.

Biogasanlæg

Der er 9 biogasanlæg placeret rundt omkring Fyn. Biogasanlæg kan kategoriseres i fire kategorier efter deres ejerforhold eller placering. Disse kategorier er:
Fællesanlæg: Anlæg hvor mere end én husdyrbesætning/landmand leverer gødning til anlægget, og hvor det typisk ikke er placeret på en gård. Der vil ofte være flere interessenter/aktører, som har indflydelse på driften af
Gårdanlæg: Ejet af en landmand og placeret på et husdyrbrug, hvor der kan modtages husdyrgødning fra alle gårde inden for én bedrift.
Renseanlæg: Rådnetanke på renseanlæg, som anvendes til at udrådne slam fra renseprocessen på samme vis, som for gårdbiogasanlæggene.
Lossepladsanlæg: Anlæg placeret på losseplads.
Blandt disse anlægstyper findes der på Fyn følgende anlæg:

Anlægstype Biogasanlæg Kommune Anlægsproduktion (TJ/år)
Renseanlæg Nyborg Renseanlæg Nyborg >20
Middelfart Centralrenseanlæg Middelfart >20
Ejby Mølle Renseanlæg Odense 21-100
Gårdanlæg Pilegårdens Biogasanlæg Kerteminde >20
Fællesanlæg Davinde Bioenergi Odense >20
Fangel Bioenergi Odense 101-400
NGF Nature Energy Midtfyn Faaborg-Midtfyn 21-100
NGF Nature Energy Nordfyn Nordfyns 21-100
Lossepladsanlæg Odense, Stige Ø, Fynsværket Odense 21-100
Sandholdt Lyndelse Losseplads Faaborg-Midtfyn >20

Kilde: Energistyrelsen (direkte til listen over anlæg her)

Anlægsproduktionen for anlæg er fundet på et kort over alle danske biogasanlæg. Nedenunder kan et udsnit af Fyn fra kortet ses.

Kilde: Energistyrelsen (link til kort over anlæg i hele Danmark)

Solcelleanlæg

Fordelingen af solcelleanlæg per kommune på Fyn ser således ud:

Kommune Antal Solcelleanlæg Samlet Kapacitet (MW)
Assens 1143 7,80
Faaborg-Midtfyn 1302 8,61
Kerteminde 422 3,13
Langeland 318 2,16
Middelfart 987 6,18
Nordfyns 788 4,87
Nyborg 562 3,17
Odense 1397 9,52
Svendborg 1228 11,23
Ærø 251 1,44
Ialt 8398 58,10

Datakilde: Energinet (Direkte link til Excel ark her)

Ud fra den samlede kapacitet kan det ses, at kommunerne tilfører en meget varierende mængde solenergi til deres forsyning, fra 1,44 MW på Ærø til næsten 8 gange så meget i Svendborg med 11,23 MW. Bemærk at resultatet ikke er vægtet efter befolkningstal eller areal i kommunerne.

Der har ikke kunnet findes kort over solcelleanlæggenes placering. For at få et indtryk af mængden af store anlæg, er der lavet databehandling over solcelleanlæggenes effekt. Der er angivet mængde og samlet effekt for solcelleanlæg i intervallerne >=6 kW, 6,1-100 kW og 100+ kW. >=6 kW er valgt som interval, eftersom dette er den maximalt tilladte installation til private husstande. Solcellernes fordeling på størrelse ser således ud:

Solcelleanlæg effekt Antal Solcelleanlæg Samlet Effekt (kW) Samlet Effekt (%)
>100 kW 39 8730,4 15,03%
6,1-100 kW 361 8797,4 15,14%
>=6 kW 8014 40576 69,83%

70% af den samlede effekt bliver altså ydet af de godt 8000 solcelleanlæg, der er tilladte i private husstande. De 400 større anlæg yder tilsammen omkring 30%. Hvorvidt de større anlæg er dele af solcelleparker, industriinstallationer eller andet kan ikke fastslås ud fra disse data.

Vindmøller

Listen over fynske vindmøller og deres kapacitet per kommune ser således ud:

Kommune Antal Vindmøller Samlet Kapacitet (MW)
Assens 50 31,15
Faaborg-Midtfyn 34 16,70
Kerteminde 13 14,90
Langeland 63 43,91
Middelfart 24 13,62
Nordfyns 43 24,57
Nyborg 37 28,98
Odense 16 11,15
Svendborg 49 32,78
Ærø 8 12,02
Ialt 337 229,78

Datakilde: Energistyrelsen (direkte link til Excel ark her)

Som ved solcelleanlæg yder hver kommune meget forskelligt til den samlede kapacitet, fra 11,15 MW i Odense til 43,91 MW på Langeland. Igen ville en befolknings- eller arealvægtning af tallene ændre billedet betydeligt.

Inddeles vindmøllerne i forskellige størrelsesintervaller, ser fordelingen således ud:

Vindmøller Kapacitet Antal Samlet Kapacitet (MW) Samlet Kapacitet (%)
10-500 kW 69 6,83 2,97%
501-1000 kW 247 178,60 77,73%
1001-3000 kW 21 44,35 19,30%
3000+ kW 0 0 0%
Ialt 337 229,78 100%

Langt størstedelen af den fynske vindkraft kommer fra vindmøller i størrelsen 501-1000 kW med 77,73% af den samlede kapacitet. Skønt der kun er 21 møller i størrelsen 1001-3000 kW, yder de knap 20% af vindkraften. Der findes ingen af de helt store vindmøller på Fyn.

Intervallerne for vindmølle størrelser er blevet valgt for at matche intervallerne i et kort over alle danske vindmøller, der kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. Nedenunder kan et udsnit af Fyn fra dette kort ses.

Kilde: Energistyrelsen (link til kort over alle vindmøller i Danmark)